RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, iż na naszej stronie internetowej w majty.com.pl pozyskujemy Dane osobowe niezbędne w procesie obsługi Klientów oraz realizacji bieżącej działalności firmy i wskazujemy, iż: 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA ALICJA WIERZBICKA ul. Samosierry 2/7 Wałbrzych 58-301 NIP: 8862652466, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu sklep@majty.com.pl

3)      Lista kategorii danych, które mogą być przetwarzane: Adres email, dane z dokumentów księgowych, adres siedziby, adres dostawy, dane kontaktowe, informacje o zamówieniu, dane zamówienia, imię i nazwisko, numer nip, numer telefonu, numer IP komputera.

4)      Źródło przetwarzanych danych: formularze zawarte na stronie internetowej, komunikacja email, Facebook, LinkedIN (Microsoft), Google Analytics (Google inc.).

5)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczący sprzętu i usług dostarczanych przez BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA ALICJA WIERZBICKA podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit a – zgoda osoby,b – Wykonanie umowy,

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA ALICJA WIERZBICKA podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit b – Wykonanie umowy,

c)      Odpowiedzi z formularza kontaktowego dane: imię, nazwisko, e-mail, adres IP, adres siedziby firmy – podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit a- zgoda osoby

d)      zawarcia/wykonania umowy sprzedaży, realizacji usługi serwisowej podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., a jeżeli Pani/Pana umowa została prawidłowo zakończona, Pani/Pana dane osobowe przechowywane są jedynie na potrzeby rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym

e)      marketingowych, informowania o nowościach produktowych, promocjach na podstawie wyrażonej zgody na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a i c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

f)       analitycznych (m.in. adres IP, lokalizacja komputera) w celu usprawnienia serwisu internetowego, prezentowanych treści i wykluczenia błędów na stronie, a także w celu zapobiegania włamaniom i nieuprawnionym ingerencjom w danych zawartych nas serwerze podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F – Interes administratora.

g)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

h)     przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6)      Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) została określona w osobnym dokumencie pod nazwą polityka prywatności cookies i jest dostępna na naszej stronie internetowej https://majty.com.pl/polityka-cookies

7)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą/mogą być firmy z listy zaufanych partnerów znajdującej się do wglądu w siedzibie firmy, mogą to być firmy i instytucje - pełna lista zaufanych partnerów znajduje się do wglądu w siedzibie firmy:

a)      firmy kurierskie w celu realizacji dostaw zamówionego towaru,

b)      banki finansujące działalność leasingową/ratalną na zakup towaru,

c)      firmy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu,

d)      biuro księgowe oraz w szczególnych przypadkach kancelaria prawna oraz firma windykacyjna inne podmioty w celu wykonania obowiązku prawnego itp.),

e)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

8)      Państwa dane Osobowe są przetwarzane w obrębie Unii Europejskiej i nie są transferowane poza UE. PDO czyli Procesorem Danych Osobowych jest firma informatyczna świadcząca usługi utrzymania danych na serwerach i bieżącej obsługi serwerów. Z PDO została podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz stosowne Klauzule poufności:

a)      DANE PDO: Cenobitz.com Marketing Internetowy Maciej Lesiak z siedzibą przy ul. Stasia 4, 91-604 Łódź – firma zajmuje się bieżącą obsługą serwerów, hostingu, kopii bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem serwerów na których utrzymywane są dane.

9)      podanie danych jest/było niezbędne do realizacji umów, zapytań ofertowych, zleceń serwisowych oraz obsługi komunikacji w sprawie zamówień niemniej posiada Pani/Pan prawo do:

a)      żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

b)      sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c)      usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

d)      ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e)      przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administrator oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

f)       sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administrator może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

g)      wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10)   Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

11)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)      przez okres niezbędny do zawarcia/wykonania umowy, sprzedaży oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych wobec Urzędu Skarbowego, a w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy do czasu przedawnienia roszczeń.

b)      w przypadku zapytań ofertowych Państwa dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb komunikacji do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, czyli cofniecie Państwo zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały i usuniemy je.

12)   Zapewniamy Państwa, iż dochowujemy stosownych procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Stosujemy szyfrowanie SSL strony internetowej. Dodatkowo stosujemy dobre praktyki bezpieczeństwa w zarządzaniu infrastrukturą.

Copyright © 2018 Damska i męska bielizna Alicja Wierzbicka Wałbrzych | Dedykowany serwer Magento oraz projekt i wykonanie sklepu Magento Cenobitz.com Marketing Internetowy.