Zasady zwrotów i reklamacji

Zwrot/wymiana

1. Na towary zakupione udzielamy gwarancji wymiany.

2. Warunki wymiany

 • Zakupione artykuły możecie Państwo wymienić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Ewentualny późniejszy termin wymiany towaru należy uzgodnić.
 • Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru ponosi klient. NIE PRZYJMUJEMY PACZEK POBRANIOWYCH.
 • Możliwość wymiany zakupionych artykułów dotyczy towaru, który jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, z metkami, kompletny.
 • Ewentualny zwrot lub dopłata należności wynikający z różnicy ceny towarów wymienianych zostanie uwzględniony i klient zostanie poinformowany mailowo o konieczności dopłaty, a nadpłata jest rozliczana w terminie 14 dni od daty sfinalizowania wymiany.
 • Aby Państwa WYMIANA mogła zostać szybko rozpatrzona, prosimy:
 • złożyć nowe zamówienie na stronie internetowej sklepu www.majty.com.pl na właściwy rozmiar lub model, który chcesz otrzymać w zamian za zwracany towar. W komentarzu należy zaznaczyć:
 • "wymiana do zamówienia nr [podać nr zamówienia zwracanego]"
 • wypełnić formularz odstąpienia od umowy (znajdujący się na dole strony), podając w nim niezbędne informacje .
 • po otrzymaniu przesyłki pieniądze zostaną zwrócone na podane konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zagubienie przesyłki którą wysłał klient. W każdym przypadku ty ponosisz koszty transportu.
 • towar w oryginalnym opakowaniu wraz z metkami, zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu odesłać na adres:

BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA

Alicja Wierzbicka

ul. Samosierry 2/7

58-301 Wałbrzych

 • do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku (specyfikacja zamówienia)
 • w przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt z obsługą klienta

Na towary zakupione udzielamy gwarancji zwrotu.

3. Warunki zwrotu

 • Zakupione artykuły możecie Państwo zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Ewentualny późniejszy zwrot towaru należy uzgodnić.
 • Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru ponosi klient. NIE PRZYJMUJEMY PACZEK POBRANIOWYCH .
 • Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, z metkami, kompletny.

Aby Państwa ZWROT mógł zostać szybko rozpatrzony, prosimy:

 • wypełnić i wydrukuj  formularz odstąpienia od umowy (znajdujący się na dole strony), podając w nim niezbędne informacje .
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zagubienie przesyłki którą wysłał klient. W każdym przypadku ty ponosisz koszty transportu.
 • towar w oryginalnym opakowaniu wraz z metkami zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu odesłać na adres:

BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA

Alicja Wierzbicka

ul. Samosierry 2/7

58-301 Wałbrzych

 • do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku (specyfikacja zamówienia).
 • Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją.
 • W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt z obsługą klienta

 

  

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

a) Dodatkowych: jeżeli Nabywca Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy do Sprzedającego. W przypadku towarów, które z uwagi na swą specyfikę (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykły sposób odesłane Sprzedawcy pocztą, ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami.

c) Kosztów spełnionych świadczeń, do chwili odstąpienia przez Nabywcę Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenia rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy Nabywca Konsument odstępuje od takiej umowy po zgłoszeniu żądania. W takiej sytuacji, kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży znajduje się pod tym linkiem: https://majty.com.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/  Konsument może skorzystać z innego, dowolnego oświadczenia, w szczególności z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827). Skorzystanie ze wskazanych wzorów formularzy nie jest obowiązkowe. Nabywca może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną na adres alicja.wierzbicka@onet.pl

3. Termin 14 dniowy w jakim Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania Nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej (innej niż dostawca) towaru w przypadku umów sprzedaży. Jeżeli umową taką objętych jest wiele rzeczy lub też rzeczy te są wydawane Nabywcy partiami, osobno lub w częściach, wskazany termin liczony jest od wydania Nabywcy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku zawarcia umowy świadczenia usług, termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.

5. Dla zachowania ww. terminu, wystarczy wysłać na wskazany w punkcie 2 powyżej adres mailowy, lub też na adres siedziby Sprzedawcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

8. W przypadku odstąpienia od umowy:

a) Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu Konsumentowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pkt. 1 a powyżej stosuje się odpowiednio.

b) Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Pkt. 1 b powyżej stosuje się odpowiednio.

e) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 

 

 


 formularz odstąpienia od umowy WZÓR:

 

Miejscowość i data     

 

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

               (dane składającego oświadczenie)

 


Bielizna damska i męska

Alicja Wierzbicka

ul. Samosierry 2/7

58-301 Wałbrzych


 (dane przedsiębiorcy)

 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać  w przypadku chęci odstąpienia od umowy , również w przypadku wymiany jednego produktu na inny na adres:alicja.wierzbicka@onet.pl)


 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży(nr zamówienia i paragonu) ………………..……………………………...…… …………..…….…………………………………....… (przedmiot sprzedaży) zawartej w sklepie www.majty.com.pl, w dniu …………………. .

 

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………………………………..…... zł.     Proszę o dokonanie przelewu tej kwoty na moje konto bankowe: …............................................................................................ .

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży wraz z dowodem zakupu (paragonem), został/zostanie zwrócony przedsiębiorcy w dniu ……………….…...………… w stanie niezmienionym.

Przyczyna zwrotu:

(prosimy o podanie przyczyny, która może mieć znaczenie w dobieraniu asortymentu do oferty prezentowanej w www.majty.com.pl

 

            

Podpis składającego oświadczenie:

 

 

Komentarz:

Copyright © 2018 Damska i męska bielizna Alicja Wierzbicka Wałbrzych | Dedykowany serwer Magento oraz projekt i wykonanie sklepu Magento Cenobitz.com Marketing Internetowy.